GRASS GIS / Propojení s R

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka je věnována propojení GRASS GIS a projektu R.

Související články:

Balíčky pro analýzu geografických dat

R nabízí více než 2000 různých rozšíření (tzv. balíčku) specializovaných na různé analýzy dat. My se zaměříme na balíčky určené pro práci s geografickými daty. Více na spatial data in R.

 • sp - základní balíček definující třídy a metody pro práci s prostorovými daty
 • maptools - manipulace s prostorovými objekty
 • maps - vykreslování map
 • spatstat - analýza bodových výskytů
 • splancs - analýza bodových výskytů v čase
 • spdep - autokorelace prostorových objektů
 • gstat - geostatistické modelování
 • geoR - analýza geostatistických dat
 • fields - analýza geoprostorových dat
 • RArcInfo - import dat ve formátu ArcInfo Coverage
 • RColorBrewer - tabulky barev optimalizovaná pro tématické mapy
Tab. č. 1: Datové typy definované balíčkem sp
Datový typ Třída Rodičovská třída
body SpatialPoints Spatial
pixely SpatialPixels SpatialPoints
mřížka SpatialGrid SpatialPixels
linie SpatialLines Spatial, Line
hranice SpatialRings SpatialLines
polygon SpatialPolygons Spatial, Polygon

spgrass6

Spgrass6 je rozšířením balíčku sp a je koncipován jako rozhraní pro moduly GRASS GIS 6 (poznámka: balíček spgrass6 funguje i ve verzi GRASS GIS 7). Přístup k datům v nativním formátu GRASS je zajištěn balíčkem rgdal.

Instalace

$ R
> install.packages("spgrass6", dependencies = TRUE)

Spuštění

Z příkazové řádky GRASS GIS spustíme interpret R.

GRASS 6.5.svn (nc_spm_08):~ > R

Dále nahrajeme balíček spgrass6 a všechny jeho závislosti.

> library(spgrass6)
Loading required package: sp
Loading required package: rgdal
Geospatial Data Abstraction Library extensions to R successfully loaded
Loaded GDAL runtime: GDAL 1.7.0dev, released 2008/11/26
Path to GDAL shared files: /usr/local/share/gdal
Loaded PROJ.4 runtime: Rel. 4.6.1, 21 August 2008
Path to PROJ.4 shared files: (autodetected)
Loading required package: XML
GRASS GIS interface loaded with GRASS version: 6.5.svn
and location: nc_spm_08

Metainformace:

> gmeta6()
gisdbase  /home/martin/grassdata 
location  nc_spm_08 
mapset   landa 
rows    1350 
columns   1500 
north    228500 
south    215000 
west    630000 
east    645000 
nsres    10 
ewres    10 
projection +proj=lcc +lat_1=36.16666666666666 +lat_2=34.33333333333334
+lat_0=33.75 +lon_0=-79 +x_0=609601.22 +y_0=0 +no_defs +a=6378137
+rf=298.257222101 +towgs84=0.000,0.000,0.000 +to_meter=1 

Pro spuštění GRASS modulů se používá funkce system, např.

> system('g.region -p')
projection: 99 (Lambert Conformal Conic)
zone:    0
datum:   nad83
ellipsoid: a=6378137 es=0.006694380022900787
north:   227412.33194791
south:   223694.5675084
west:    635197.26282579
east:    639950.9754717
nsres:   9.99399043
ewres:   10.0078161
rows:    372
cols:    475
cells:   176700

Informaci o syntaxi GRASS modulů poskytuje funkce parseGRASS.

> parseGRASS('g.list')
Command: g.list 
Description: Lists available GRASS data base files of the user-specified data type to standard output. 
Keywords: general, map management 
Parameters:
 name: type, type: string, required: yes, multiple: yes
 keydesc: datatype, keydesc_count: 1
[Data type]
 name: mapset, type: string, required: no, multiple: no
[Mapset to list (default: current search path)]
Flags:
 name: f [Verbose listing (also list map titles)]
 name: verbose [Verbose module output]
 name: quiet [Quiet module output]

GRASS moduly lze spouštět také pomocí specializované funkce execGRASS().

> system('r.buffer --o input=roadsmajor output=r100 distance=100')
> execGRASS('r.buffer', flags="overwrite", parameters=list(input='roadsmajor', output='r100', distances=as.integer(100)))

Nápověda

> help.start()

Nápověda dané funkce.

> ?gmeta6

Nápověda je dostupná ve formě HTML stránek

> options(htmlhelp = TRUE)

či textově orientovaných manuálových stránek.

> options(htmlhelp = FALSE)

Přístup k rastrovým datům

Nejprve nastavíme region.

> execGRASS('g.region', parameters=list(rast=elevation'))

Na základě rastrové vrstvy bude vytvořen objekt 'SpatialGridDataFrame'.

> elev <- readRAST6('elevation')

Základní informace o objektu poskytuje funkce summary().

> summary(elev)
Object of class SpatialGridDataFrame
Coordinates:
   min  max
x 630000 645000
y 215000 228500
Is projected: TRUE 
proj4string :
[+proj=lcc +lat_1=36.16666666666666 +lat_2=34.33333333333334
+lat_0=33.75 +lon_0=-79 +x_0=609601.22 +y_0=0 +no_defs +a=6378137
+rf=298.257222101 +towgs84=0.000,0.000,0.000 +to_meter=1]
Number of points: 2
Grid attributes:
 cellcentre.offset cellsize cells.dim
x      630005    10   1500
y      215005    10   1350
Data attributes:
  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
 55.58  94.79 108.90 110.40 126.80 156.30 

V případě klasifikovaných rastrových dat použijeme parametr 'cat', např.

> lu <- readRAST6('landuse96_28m', cat = TRUE)
> summary(lu)
Object of class SpatialGridDataFrame
Coordinates:
   min  max
x 630000 645000
y 215000 228500
Is projected: TRUE 
proj4string :
[+proj=lcc +lat_1=36.16666666666666 +lat_2=34.33333333333334
+lat_0=33.75 +lon_0=-79 +x_0=609601.22 +y_0=0 +no_defs +a=6378137
+rf=298.257222101 +towgs84=0.000,0.000,0.000 +to_meter=1]
Number of points: 2
Grid attributes:
 cellcentre.offset cellsize cells.dim
x      630005    10   1500
y      215005    10   1350
Data attributes:
           not classified       High Intensity Developed 
                  9                283200 
       Low Intensity Developed              Cultivated 
               309088                17347 
      Managed Herbaceous Cover    Riverine/Estuarine Herbaceous 
               205883                 246 
         Evergreen Shrubland         Deciduous Shrubland 
               133042                 2596 
           Mixed Shrubland           Mixed Hardwoods 
                 356                64058 
Bottomland Hardwoods/Hardwood Swamps         Southern Yellow Pine 
               159491                524056 
      Mixed Hardwoods/Conifers             Water Bodies 
               274120                42854 
       Unconsolidated Sediment                 NA's 
                1610                 7044 

Poznámka: Statistika kategorií odpovídá příkazu r.stats -lc.

> execGRASS('r.stats', flags=c('l', 'c'), parameters=list(input='landuse96_28m))
0 not classified 9
1 High Intensity Developed 283200
2 Low Intensity Developed 309088
3 Cultivated 17347
4 Managed Herbaceous Cover 205883
6 Riverine/Estuarine Herbaceous 246
7 Evergreen Shrubland 133042
8 Deciduous Shrubland 2596
9 Mixed Shrubland 356
10 Mixed Hardwoods 64058
11 Bottomland Hardwoods/Hardwood Swamps 159491
15 Southern Yellow Pine 524056
18 Mixed Hardwoods/Conifers 274120
20 Water Bodies 42854
21 Unconsolidated Sediment 1610
* no data 7044

Rastrové vrstvy lze kombinovat, např.

> elev_lu <- readRAST6(c('elevation', 'landuse96_28m'), cat = c(FALSE, TRUE))
> summary(elev_lu)
Object of class SpatialGridDataFrame
Coordinates:
   min  max
x 630000 645000
y 215000 228500
Is projected: TRUE 
proj4string :
[+proj=lcc +lat_1=36.16666666666666 +lat_2=34.33333333333334
+lat_0=33.75 +lon_0=-79 +x_0=609601.22 +y_0=0 +no_defs +a=6378137
+rf=298.257222101 +towgs84=0.000,0.000,0.000 +to_meter=1]
Number of points: 2
Grid attributes:
 cellcentre.offset cellsize cells.dim
x      630005    10   1500
y      215005    10   1350
Data attributes:
  elevation            landuse96_28m  
 Min.  : 55.58  Southern Yellow Pine   :524056 
 1st Qu.: 94.79  Low Intensity Developed :309088 
 Median :108.88  High Intensity Developed:283200 
 Mean  :110.38  Mixed Hardwoods/Conifers:274120 
 3rd Qu.:126.79  Managed Herbaceous Cover:205883 
 Max.  :156.33  (Other)         :421609 
         NA's           : 7044 

Informace o atributech vytiskne také funkce table().

> table(elev_lu$landuse96_28m)
           not classified       High Intensity Developed 
                  9                283200 
       Low Intensity Developed              Cultivated 
               309088                17347 
      Managed Herbaceous Cover    Riverine/Estuarine Herbaceous 
               205883                 246 
         Evergreen Shrubland         Deciduous Shrubland 
               133042                 2596 
           Mixed Shrubland           Mixed Hardwoods 
                 356                64058 
Bottomland Hardwoods/Hardwood Swamps         Southern Yellow Pine 
               159491                524056 
      Mixed Hardwoods/Conifers             Water Bodies 
               274120                42854 
       Unconsolidated Sediment 
                1610 

Přístup k vektorovým datům

Pro čtení vektorových dat se používá funkce readVECT6().

> geology <- readVECT6('geology')
> summary(geology)
Object of class SpatialPolygonsDataFrame
Coordinates:
     min   max
r1 123971.19 930172.3
r2 10875.83 318117.4
Is projected: TRUE 
proj4string :
[+proj=lcc +lat_1=36.16666666666666 +lat_2=34.33333333333334
+lat_0=33.75 +lon_0=-79 +x_0=609601.22 +y_0=0 +ellps=GRS80 +datum=NAD83
+units=m +no_defs +towgs84=0,0,0]
Data attributes:
   cat      onemap_pro     PERIMETER      GEOL250_   
 Min.  :  1.0  Min.  :1.133e+03  Min.  :  166.9  Min.  :  2.0 
 1st Qu.: 458.8  1st Qu.:6.330e+05  1st Qu.:  3700.8  1st Qu.: 459.8 
 Median : 916.5  Median :3.184e+06  Median : 10308.4  Median : 917.5 
 Mean  : 916.5  Mean  :6.966e+07  Mean  : 43054.7  Mean  : 917.5 
 3rd Qu.:1374.2  3rd Qu.:1.745e+07  3rd Qu.: 29277.1  3rd Qu.:1375.2 
 Max.  :1832.0  Max.  :1.401e+10  Max.  :2729482.2  Max.  :1833.0 
                                     
  GEOL250_ID    GEO_NAME   SHAPE_area     SHAPE_len    
 Min.  :  1.0  Qp   : 326  Min.  :1.133e+03  Min.  :  166.9 
 1st Qu.: 458.8  Tt   : 116  1st Qu.:6.330e+05  1st Qu.:  3700.8 
 Median : 916.5  PzZu  : 86  Median :3.184e+06  Median : 10308.4 
 Mean  : 916.5  CZms  : 59  Mean  :6.966e+07  Mean  : 43054.7 
 3rd Qu.:1374.2  CZbg  : 57  3rd Qu.:1.745e+07  3rd Qu.: 29277.1 
 Max.  :1832.0  CZfv  : 54  Max.  :1.401e+10  Max.  :2729482.1 
         (Other):1134                     

Základní informace o typu vektorových prvků poskytuje funkce vInfo().

> vInfo('geology')
  nodes   points   lines boundaries centroids   areas  islands 
   4556     0     0    3649    1832    1832    907 
  faces  kernels primitives   map3d 
    0     0    5481     0 

Alternativně

> execGRASS('v.info', flags='t', parameters=list(map='geology'))
nodes=4556
points=0
lines=0
boundaries=3649
centroids=1832
areas=1832
islands=907
faces=0
kernels=0
primitives=5481
map3d=0

Související články

Externí odkazy