GRASS GIS / Výpočetní region

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Výpočetní region je dán hraničními souřadnicemi (severní, jižní, východní, západní) a prostorovým rozlišením ve směru sever-jih, východ-západ. Pro 3D data jsou definovány hraniční souřadnice a prostorové rozlišení navíc ve vertikálním směru (top-bottom). Vzniká tak pravidelná mřížka jejiž buňky mají čtvercový (prostorové rozlišení ve směru sever-jih a východ-západ totožnou hodnotu) nebo obdélníkový tvar, viz obrázek níže.

Mřížka výpočetního regionu pro 2D data
Veškeré rastrové operace jsou prováděny vždy a pouze v rámci aktuálně nastaveného výpočetního regionu!
Existuje několik málo modulů pro zpracování rastrových dat (r.*), které aktuálně nastavený výpočetní region ignorují. Například modul r.in.gdal pro import rastrových dat.
V případě, že se hraniční souřadnice a rozlišení vstupních rastrových dat liší od nastavení výpočetního regionu, jsou vstupní rastrová data před výpočtem převzorkována metodou nejbližšího souseda. Výsledná rastrová data vždy odpovídají aktuálně nastavenému regionu.
Drtivá většina modulů pro zpracování vektorových dat (v.*) ignoruje nastavení výpočetního regionu zcela.

Nastavení výpočetního regionu

Ve většině případů stačí nastavit výpočetní region na základě rastrové či vektorové mapy. Toto nastavení je dostupné z kontextového menu správce vrstev.

Nastavení výpočetního regionu na základě rastrové mapy
.
Nastavení regionu na základě rastrové mapy z příkazové řádky
g.region rast=elevation

Zároveň je možné vybrat pro nastavení výpočetního regionu i více rastrových či vektorových map najednou.

Nastavení výpočetního regionu na základě více vybraných mapových vrstev
.
Nastavení regionu na základě vektorových map z příkazové řádky
g.region vect=busroute1,busroute6
Prostorové rozlišení může být nastaveno pouze explicitně nebo na základě rastrových map. Pro vektorové mapy nehraje prostorové rozlišení žádnou roli a tudíž pro ně není ani definováno.

Pokročilé nastavení výpočetního regionu

Pro manipulaci s výpočetním regionem je určen modul g.region.

Nastavení výpočetního regionu z menu správce vrstev

Modul g.region umožňuje nastavit region na základě existujících rastrových, vektorových map či již dříve uloženého (save) nastavení. V níže uvedeném případě nastavíme výpočetní region tak aby pokrýval rastrovou mapu elevation a vektorové mapy busroute1 a busroute6. Prostorové rozlišení je určeno z rastrové mapy elevation.

Nastavení regionu na základě existujících dat
Kontrola nastavení výpočetního regionu v mapovém okně

Dále je možno nastavit hraniční souřadnice explicitně, např. severní souřadnici na '1000' (v mapových jednotkách) anebo jako offset 's+1000' (aktuálně nastavená jižní souřadnice + 1000 mapových jednotek).

Explicitní nastavení hraničních souřadnic

Podobně je možné explicitně definovat hodnoty prostorového rozlišení ve směru sever-jih (počet řádků) a východ-západ (počet sloupců). Pro 3D region ještě prostorové rozlišení ve směru Z-ové osy.

Explicitní nastavení prostorového rozlišení
Nastavení regionu z příkazové řádky

Prostorové rozlišení na základě rastrové mapy elevation, hraniční souřadnice s offsetem 1000 mapových jednotek od hranic polygonu města (vektorová mapa mesto).

g.region rast=dem vect=mesto n=n+1000 s=s-1000 w=w-1000 e=e+1000

Kontrola výpočetního regionu

Aktuální nastavení výpočetního regionu lze vytisknout pomocí modulu g.region s přepínačem -p.

Zobrazení aktuálního výpočetního regionu z menu správce vrstev
Aktuálně nastavený výpočetní region
Zobrazení aktuálně nastaveného regionu z příkazové řádky
g.region -p

Aktuální nastavení výpočetního regionu lze zobrazit i v stavové liště mapového okna (volba 'Comp. region').

Volby stavové lišty mapového okna

Formát:

hraniční souřadnice západ - východ, jih - sever (prostorové rozlišení západ-východ, jih-sever)
Zobrazení výpočetního regionu ve stavové liště mapového okna
Změna pohledu v mapovém okně nemá na nastavení regionu žádný vliv. Aktuální rozsah území zobrazené v mapovém okně je dostupné ze stavové lišty jako volba 'Extent'
Rozsah zobrazeného území
Minimální ohraničující obdélník výpočetního regionu lze v mapovém okně i zobrazit. Hraniční souřadnice budou zobrazeny linie červené barvy, pokud je výpočetní region celou plochou uvnitř aktuálního pohledu. V opačném případě budou hranice výpočetního regionu zobrazeny modrou barvou.
Zobrazení hraničních souřadnic výpočetního regionu v mapovém okně (krok 1)
Zobrazení hraničních souřadnic výpočetního regionu v mapovém okně (krok 2)
Zobrazení hraničních souřadnic výpočetního regionu v mapovém okně