Topografická a tematická kartografie - 3. úloha

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hlavní stránka předmětu

Termín odevzdání

28.4.2006

Testovací data

TESTOVACÍ DATA

Zadání - Tvorba tematických map

Nad vektorovou mapou správního rozdělení ČR vykreslete ve vhodném měřítku na základě dat ČSÚ pro rok 2004:

 • a) autorský koncept kartogramu
 • b) autorský koncept strukturního kartodiagramu.

Využijte nástrojů softwaru ArcGIS.

K dispozici máte vektorový soubor správního rozdělení ČR v S-JTSK ve formátu Shapefile (6 souborů, okresy.*). Soubory ke stažení jsou zde.

Konkrétní zadání podle čísla zadání naleznete zde.

Data ČSÚ je možné najít na oficiálním webu v záložce Publikace -- Regionální informace -- Okresy ČR.

Pokyny pro zpracování

Na webu ČSÚ najděte potřebné tabulky podle vašeho zadání ve formátu XLS. Tato data je třeba upravit tak, aby výsledná tabulka měla v záhlaví pouze jeden řádek (názvy sloupců, bez českých znaků!!). Samotná data všech okresů budou uložena v následujících řádcích. Takto upravenou tabulku můžete uložit ve formátu dBase IV (*.DBF). Protože dBase a ArcGIS pracují s jinými národními znakovými sadami (Latin 2, Win1250), váš soubor byste měli převést pomocí nějakého konvertoru kódování (jeden najdete zde). Jde o konvertor pracující v systému MS-DOS. Proto ho pouštějte v příkazovém řádku. Vstupní a výstupní soubory by také měly svými jmény vyhovovat konvencím MS-DOS (maximalně 8 znaků + 3 znaky přípona). Po konverzi kódování máte data připravena.

V softwaru ArcGIS pracujte výhradně v souřadnicovém systému S-JTSK. Data externích tabulek lze k shapefilu připojit na základě funkce „Join“. Propojovací položkou pro všechny tabulky je položka „okres“.


 • a) Pokyny pro zpracování kartogramu:

V tabulce atributů vytvoříte nový atribut podle vašeho zadání. Jeho hodnotu vypočtete pomocí funkce „Calculate values“ a hodnot z připojených tabulek. Poté provedete vizualizaci této hodnoty pomocí kartogramu. Vizualizace bude provedena barevnou škálou pro 5 tříd. Klasifikaci provedete automaticky metodou přirozených zlomů. Vykreslený histogram upravíte na přiměřený počet intervalů (11-15). Poté sami ověříte, jak byla klasifikace provedena a upravíte hodnoty mezních hodnot jednotlivých tříd podle frekvenční křivky histogramu. Všechny potřebné údaje (počet prvků, minimum, maximum, aritmetický průměr, směrodatnou odchylku, hranice tříd) si zaznamenáte. Celé okno klasifikace bude přílohou technické zprávy, proto si ho nezapomeňte vytisknout. Barevnou škálu volte podle zásad pro používání barev na mapách s ohledem na tisk mapy.

Tiskové zrcadlo kartogramu bude situováno na formát stránky A4 na šířku a bude obsahovat:

 • titulek mapy
 • mapové pole
 • legendu (barevná stupnice, intervaly)
 • číselné i grafické měřítko
 • tiráž (údaj o autorovi, datum vyhotovení, zdroj dat)

Mapovou kompozici navrhněte sami.

 • b) Pokyny pro zpracování kartodiagramu:

Jako podklad zvolte vhodnou barvu pro vyplnění plochy okresů. Strukturní kartodiagram bude vizualizován pomocí dvourozměrných koláčových grafů. Tyto grafy budou vyjadřovat poměr využití jednotlivých typů ploch v okresech ČR. Velikosti grafů budou zvoleny podle součtu všech strukturních hodnot a přizpůsobeny tak, aby byly v mapě dobře čitelné (mohou se překrývat, ale neměly by výrazně přesahovat hranice svého okresu).

Tiskové zrcadlo kartodiagramu bude situováno na formát stránky A4 na šířku a bude obsahovat:

 • titulek mapy
 • mapovou kresbu
 • legendu (strukturní)
 • číselné i grafické měřítko
 • tiráž (údaj o autorovi, datum vyhotovení)

Mapovou kompozici navrhněte sami.

Doporučení barev

 • hranice okresů – černá, tlouštka linie 0,15-0,40 pt.
 • kartogram – barevný přechod mezi dvěma barvami
 • hranice grafů v kartodiagramu – černá, tlouštka linie 0,30-0,70 pt.
 • hranice složek kartodiagramu – černá, tlouštka linie 0,30-0,70 pt.
 • podklad kartodiagramu – velmi světlá barva nebo světlý barevný přechod
 • texty - černá


Výsledky k odevzdání

Technická zpráva bude obsahovat:

 • zadání
 • stručný postup prací
 • popis klasifikace (počty tříd, histogram) včetně tabulky z ArcGIS, zdůvodnění volených hodnot
 • autorský koncept kartogramu (A4 barevně)
 • autorský koncept strukturního kartodiagramu (A4 barevně)
 • zdůvodnění volby barev, měřítka
 • vlastní zhodnocení práce v GIS (výhody, nevýhody)

Doporučené zdroje a podklady pro zpracování úlohy

 • VEVERKA, Bohuslav. Topografická a tematická kartografie 10. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004.
 • KAŇOK, Jaromír. Tematická kartografie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999.
 • VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie I. Tematické mapy. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001.
 • Multimediální učebnice Kartografie a geoinformatika. Dostupné z http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/
 • Materiály z přednášek na ZČU Plzeň (autor Otakar Čerba). Dostupné z http://www.gis.zcu.cz/index.php?page=tka